др Драган Николић професор струковних студија

др Драган Николић
професор струковних студија

Драган Николић

Завршио је Војну гимназију 1979. год. у Београду, а у Центру високих војних школа у Београду Војну академију, смер атомско, хемијске и биолошке одбране 1983. године. Магистрирао на Универзитету у Нишу 1992. године, а докторирао 1996. године и стекао звање „Доктор наука заштите животне средине“.

До 1997.год. радио је у АБХО центру у Крушевцу, а од 1997. год. у Вишој техничко технолошкој школи. Сада обавља дужност шефа Катедре за заштиту животне и радне средине.

Биран је у звање доцента на Рударско-металуршком факултету где је држао наставу до 1/3 радног времена.

Биран је у звање доцента на Универзитету одбране где је држао наставу до 1/3 радног времена.

Биран је у звање доцента на Универзитету „Унион-Никола Тесла”, где је држао наставу до 1/3 радног времена.

До 1/3 радног времена држао је наставу у високим школама струковних студија у Нишу и Врању.

Од 1999.год. до 2005. год. обављао је дужност саветника директора Института ИМК „14 Октобар” у Крушевцу.

Од 2006. год. до 2015. год. био је помоћник начелника штаба за РХБ заштиту и асанацију у Окружном штабу за Расински округ.

У једном мандату био је председник Управног одбора Више техничко-технолошке школе у Крушевцу.

У једном мандату био је помоћник директора, а у четири мандата директор Високе техничко технолошке школе у Крушевцу.

Аутор је једног универзитетског уџбеника.

Коаутор је једног универзитетског уџбеника.

Аутор је једног уџбеника Високе техничко технолошке школе.

Коаутор два практикума.

Био је члан редакције часописа „ИМК 14 октобар”’и члан уређивачког одбора „Билтен ШЦ АБХО”

Има две писмене похвале од начелника управе АБХО.

Објавио је већи број научних и стручних радова.