др Небојша Арсић професор струковних студија

др Небојша Арсић
професор струковних студија

Небојша Арсић

Лични подаци:

 • Рођен у Лесковцу 18.04.1960. године. Ожењен и отац једног женског детета. Живи у породичној кући у Лесковцу, Србија.

Образовање:

 • Технолошки факултет у Лесковцу Универзитета у Нишу, биохемијски одсек, смер прехрамбена технологија где је као студен током студирања био члан Савета факултета из редова студената.

Звање дипломирани инжењер технологије исхране стекао 20.03.1985. године.

 • Магистарске студије на Пољопривредном факултету у Земуну Универзитета у Београду, на одсеку за прехрамбену технологију, група технологија конзервисања. Наслов магистарске тезе: „Нутритивна вредност пшеничних клица и могућности њихове примене у производњи хране“.

Звање магистар биотехничких наука, област прехрамбено – технолошких наука – технологија конзервисања стекао 11.11.2004. године.

 • Докторирао на Пољопривредном факултету у Земуну Универзитета у Београду са темом докторске дисертације „Технолошке особине меда Јабланичког округа“.

Звање доктор биотехничких наука, област прехрамбено технолошких наука стекао 13.10.2010. године.

 • Завршио школу резервних официра интендантске службе.

Чин капетан у резервном саставу.

Професионална каријера:

 • Након стипендирања у послење две године студија од стране привредног друштва  „Млинпек“ из Бојника,  отпочиње са радом 01.04.1985. године у овом привредном друштву чија је основна делатност прерада пшенице и производња хлеба и пецива, најпре као технолог а потом као технички руководилац.
 • Генерални директор „Млинпек“-a у Бојнику у трајању од 2 године.
 • Шеф млина у привредном друштву „Уми – Пек“ у Лесковцу.
 • У трајању од 5 година генерални директор привредног друштва „Уми – Пек“ у Лесковцу које се бави прерадом пшенице, производњом хлеба и пецива и концентрата за сточну храну.
 • У трајању од 1 године заменик генералног директора за технологију и развој и в.д. генерални директор у компанији ХИССАР у Прокупљу која се бави производњом чоколада и других кондиторских производа, као и прерадом воћа и поврћа. У том периоду решењима Владе Републике Србије именован је најпре за заменика председника комисије а касније члана комисије за тендерску продају компаније ХИССАР у Прокупљу.
 • У трajању од 6 година упошљеник Управе за привреду и пољопривреду града Лесковца, као самостални стручни сарадник за развој задругарства, потом као самостални стручни сарадник на унапређењу прехрамбене индустрије, као и руководилац групе послова за развој малих и средњих предузећа и предузетништва на територији града Лесковца.
 • Од почетка 2011. године радно ангажован као професор струковних студија у Високо техничко технолошкој школи струковних студија у Крушевцу на студијском програму технологија и то на предметима: микробиологије, функционална својства хране, сировине у технологији биљних и анималних производа и технологијима прехрамбених производа 1 и 2.
 • Одлуком бр. 3881/1-24 од 27.12.2017. године изабран у звање доцента на Универзитету „Унион – Никола Тесла“ Београд.
 • Од летњег семестра школске 2017/2018 године ангажован на Факултету примењених наука у Нишу Универзитета „Унион – Никола Тесла“ Београд као предавач ван радног односа.
 • Од фебруара 2020. године Шеф катедре за технологију Академије струковних студија Шумадија.

Постигунти резултати током рада:

 • Током своје радне каријере постигао је значајне резултате тако да је више пута похваљиван признањима и добитник је захвалница за резултате у раду.
 • У периоду док је био генерални директор привредног друштва УМИ – ПЕК из Лесковца, ово привредно друштво је према објављеним подацима пословања било сврстано у 200 најуспешнијих компанија у Југославији.
 • Такође, ово привредно друштво је захваљујући његовом радном ангажовању добитник бројних награда и признања и то: награде Привредне коморе Србије за изузетан допринос у развоју и унапређењу привреде Србије, награде Привредног центра Србије, међународне награде за квалитет организације из Париза два пута у периоду од три године, као и највећих признања у периоду од 3 године за редом за најуспешније привредно друштво у производним такмичењима млинско – пекарске и тестеничарске индустрије Југославије, а добитник је и великог броја златних медаља за квалитет производа на Пољопривредним сајмовима у Новом Саду.
 • У технолошком погледу аутор је иновационих производа који су добили златне плакете за квалитет на сајмовима вина и прехране у Лесковцу, као што су „БИОХЛЕБ и БИОПЕЦИВО с Amarantusom“ i „БИОХЛЕБ и БИОПЕЦИВО с пшеничним клицама“. Такође, аутор је прве посне чоколаде у Србији.

Стручна усавршавања:

 • У области научно – истраживачког рада на Институту за молекуларну генетику и генетско инжињерство у Београду.
 • Две едукације у организацији консалтинг куће „ITEO“ из Љубљане са предавачима Татјаном Болчић и мр Мирославом Илићем на којима су обрађене теме: планирање, инвестиције, финансирање, рачуноводство, консалтинг, повезивање у системе кластера и израда пројеката.
 • Зaвршио едукацију „Тимски рад“.
 • Едукацијa за управљање пројектним циклусом у области јачања капацитета локалне самоуправе реализовану од чланова комисије за оцењивање пројеката за аплицирање фондовима ЕУ са представницима Управе града Лесковца.
 • Средњи и трећи курс Немачког језика Коларчев Народни универзитет.
 • Курс енглеског језика „Intermediate“ по „Longman“ програму и „Intermediate 2“ OXFORD CENTAR Language Educational Centre.
 • Курс информатике.
 • У оквиру програма МИР 2 од стране UNDP-a завршио едукацију: „Oсновне методе потребне приликом учешћа јавности у доношењу одлука“.
 • У организацији Завода за проучавање села и Пољопривредног факултета у Земуну завршио обуку Управљање локалним руралним развојем „.
 • Има положен стручни испит за рад у органима државне управе и то за: „Послове развоја прехрамбених делатности у Градској управи“. 
 • Успешно је завршио обуку за тренера образовања у оквиру ADA TechAK пројекта финансираног од стране Европске уније.

Научни и стручни радови:

 • Аутор и коаутор научних и стручних радова из области: технологије, прехрамбене технологије, органске производње хране, стандарда квалитета, руралног и одрживог развоја, екологије и традиционалних јела лесковачког краја и три научна рада из области квалитета високошколског образовања објављених на научним скуповима са домаћим и међународним учешћем у Србији и иностранству, као и једног рада у часопису М23 са SCI листе „Romanian Biotechnological Letters Vol. 20, No. 5, 2015“.
 • Аутор помоћног уџбеника „Практикум сировина у технологији биљних и анималних производа“ који је издала Висока хемијска технолошка школа у Крушевцу (CIP – 664(075.8)(076).
 • Аутор „Скрипта технологија млека“ коју је 2017. године издала Висока техничко технолошка школа струковних студија Крушевац.
 • Аутор наставног програма за предмете Биохемија и Инструменталне методе анализа на студијском програму Текстилна хемија и екологија на Високој технолошко уметничкој школи струковних студија у Лесковцу (акредитација 2012. године).
 • Често члан комисије за писање реферата за избор у звање предавача и звање асистената на више високих школа струковних студија у Републици Србији.
 • Аутор пројекта из области едукације на увођењу система квалитета ISO 9001 интегрисаног са HACCP системом безбедности хране и ангажован на имплементацији истог, а који је финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије.

Експертска задужења:

 • Овлашћени судски вештак за област технологије и металургије ужа област прехрамбена технологија.
 • Председник Комисије за обезбеђење квалитета нa Aкaдeмиjи струковних студија Шумадија.
 • У претходном периоду едукатор на едукацијама у организацији Високо техничке технолошке школе струковних студија у Крушевцу и то запосленима у привредном друштву (са иностраним капиталом) Хенкел у Крушевцу у области:
 • Индустријска хигијена,
 • Рад у микробиолошкој лабораторији и
 • Очување радне и животне средине.
 • У периоду од 5 година обављао је послове заменика председника одбора за млинарство на нивоу пословне заједнице Житозаједнице Србије.
 • У више привредних друштава реализовао је пројекат Увођење система квалитета ISO 9001 интегрисаног са HACCP системом безбедности хране.
 • Два пута члан комисије општине Бојник за оцену Студије утицаја на животну средину за новоизграђене производне и услужне капацитете. 
 • Такође, био је укључен на више пројеката израде Акта о процени ризика из домена безбедности и здравља на раду запослених.
 • У периоду од 2006. године бави се израдом Инвестиционих програма и Пословних планова из области прехрамбене технологије, других технологија и обновљивих извора енергије на основу којих су привредна друштва из Јабланичког округа аплицирала за повољне инвестиционе кредите и подстицајна средства код разних фондова и финансијских институција: Фонд за развој Републике Србије, СИЕПА, као и невладиних организација CHF и USED. 

Сарадња са међународним и невладиним организацијама:

 • Учешћена међународном пројекту „Tempus project-517200-1-2011-1-BE-TEMPUS-SMGR Establishing and capacity building of the Southern Serbian Academy and the National Conference for Vocational Higher Education (ECBAC) (2011-2015) „ у циљу реформи у високом образовању у Србији.
 • На позив Словачке амбасаде септембра 2015. године, учесник Конференције обновљивих извора енергије у Новом Саду.
 • Ранија сарадња са амбасадором Норвешке његовом екселенцијом Hans Ola Urstadom, амбасадором Канаде његовом екселенцијом Donaldom R. Mc Lennanom, амбасадором Србије у Словачкој његовом екселенцијом Шани Дермарком, замеником амбасадора Словеније њеном екселенцијом Jaдрaнкoм Штурм Кoцjaн, саветником за економске односе амбасадора Белорусије (у СЦГ), саветником за културу амбасадора Кине (у Југославији) и првим секретаром Бугарске амбасаде у Републици Србији г – дином Детелином Димитровим, као и са организацијама UNDP, CHF i International Relief and Development.

Kontakt telefoni: 063/210-989 i 016/3450-451

Adresa: Норвежанска 104, 16000 Лесковац.

JMBG: 1804960740039

E–mail: arsicnebojsa016@gmail.com и narsic@asss.edu.rs