Галина Илић

Галина Илић

Дипломирала је 1984. године на Московском педагошком универзитету, Филологија и страни језици, са просечном оценом 9,88 као једна од два студента у генерацији који су добили посебну црвену диплому – диплому са почастима. Стечено звање је професор енглеског језика и књижевности. Каријеру је започела у московској гимназији у којој се један број предмета предавао на енглеском језику, где је добила званично признање за иновације и креативност у настави.

Стручни професорски испит је положила 1990. године у Београду са одличном оценом.

У периоду од 1989. године до 1994. године радила је у Крушевцу у основним и средњим школама  као професор енглеског језика. У основним школама је почела са експериментисањем сопствених наставних техника које су оптималне за хетерогене групе, где је постигла завидне резултате.

Магистарске студије је уписала 1994. године на Универзитету у Београду,  Филолошки факултет, група за методику предавања енглеског језика, где је положила све предвиђене испите са просечном оценом  9,2.

У периоду од 1994. до 2012. године са малим прекидом је радила паралелно на Вишој техничкој школи за индустријски менаџмент у Крушевцу (сада Висока пословна школа струковних студија „Проф. Др. Радомир Бојковић“) са пуним радним временом као предавач пословног енглеског језика и на Вишој техничко-технолошкој школи у Крушевцу (сада Одсек Крушевац Академије струковних студија Шумадија) са 1/3 радног времена где од 2012. године наставља да ради у својству наставника енглеског језика са пуним радним временом. Од 1999. до 2003. године је радила у иностранству – Факултету за менаџмент Међународног техничког универзитета, Јалта, Крим, Украјина (сада Руска Федерација) као предавач енглеског језика – и при УН као симултани преводилац енглеског језика.

Организатор је 2 регионална семинара за професоре енглеског језика основних и средњих школа у сарадњи са Филолошким факултетом Универзитета у Београду и Вишом техничком школом за индустријски менаџмент у Крушевцу. На регионалном семинару за професоре енглеског језика средњих и основних школа одржаном у Крушевцу 24-25 новембра 1995. године одржала је огледни час енглеског језика, који је добио највеће оцене од стране професора Београдског универзитета и учесника семинара“ (Просветни преглед, децембар 1995. год.). Опис часа је унешен у Методску свеску Министарства просвете Републике Србије исте године.

Паралелно са радом у настави, бавила се превођењем научних радова на енглески језик из области технологије, хемије, психологије, социологије, кинезиологије, менаџмента и бизниса од којих је 13 објављено у еминентним међународним часописима – у 9 америчких и 2 немачка. Најзначајнији је превод научне књиге од 216 страница објављене од стране америчког издавача (2017). Од 2012. до 2017. године је била лектор међународног универзитетског научног часописa „Kinesmetrics”. Такође је често била ангажована и као преводилац руског језика.

Од сопствених објављених радова, уџбеника и приручника најзначајнији  је уџбеник енглеског језика “Better English – Better Business” (270 страница) који је био рецензиран и одобрен као уџбеник за факултете за менаџмент од стране Министарства просвете Украјине (2003). Концепција уџбеника је базирана на савременом приступу настави страних језика – аутономији ученика и наставним техникама за хетерогене групе.