Измена Одлуке о утврђивању броја студената за упис – ПРЕУЗМИ

Пречишћени текста Правилника о уџбеницима и издавачкој делатности – ПРЕУЗМИ

Правилник о међународној размени наставног и ненаставног кадра – ПРЕУЗМИ

Правилник о међународној размени студената и преношењу ЕСПБ бодова – ПРЕУЗМИ

Правилник о извођењу и оцени приступног предавања – ПРЕУЗМИ

Правилник о начину и поступку избора у звање и заснивања радног односа наставника и сарадника – ПРЕУЗМИ

Пречишћени текст статута Академије  струковних студија Шумадија – ПРЕУЗМИ

Правилник о пријави, изради и одбрани завршног рада на основним струковним студијама – ПРЕУЗМИ

Правилник о изменама и допунама Правилника о пријави, изради и одбрани завршног рада – ПРЕУЗМИ

Одлуку о изменама и допунама Статута Академије – ПРЕУЗМИ

Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији – ПРЕУЗМИ

Правилник о раду – ПРЕУЗМИ

Дана 20. маја 2021. године ставља се на увид јавности Извештај  Комисије о кандидатима пријављеним на конкурс, са предлогом за избор једног наставника у звање професор струковних студија за уже стручне области: Математика-информатика и Електротехника рачунарства, бр. 527 од  19. маја 2021. године. Извештај се ставља на увид 30 дана од дана објављивања.

Одлука о висини школарине и других накнада за пружање услуга из образовне делатности Академије струковних студија Шумадија за школску 2021/2022.годину.

ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА,ОБЕЗБЕЂЕНЈУ КВАЛИТЕТА И ПОСТУПЦИМА САМОВРЕДНОВАЊА

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УЖИМ СТРУЧНИМ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИМ ОБЛАСТИМА

Дозвола за рад – Академија Шумадија – 2021

Одлука о измени Статута Академије

Одлука о изменама и допунама Статута Академије

Одлука о изменама и допунама Статута Академије – октобар 2020.

Правилник о условима и поступку за упис студената

Пословник о раду Савета Академије Шумадија

Пословник о раду Наставно-стручног већа Академије Шумадија

Пословник о раду Наставно-стручног већа одсека Академије Шумадија

Пословник о раду Већа катедре Академије Шумадија

Пословник о раду Колегијума Академије Шумадија

Одлука о висини школарине и других накнада – 2020/2021.

Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине и трошкова пружања услуга

Правилник о изменама и допунама Правилника о мерилима за утврђивање висине школарине и трошкова пружања услуга

Правилник о начину и поступку избора у звње и заснивању радног односа наставника и сарадника

Правилник о ужим стручним, односно, уметничким областима

Правилник о уџбеницима и издавачкој делатности

Правилник о стручном и научном усавршавању

Правилник о изради и одбрани мастер рада

Правилник о пријави, изради и одбрани завршног рада

Правилник о употреби печата и штамбиља Академије Шумадија

Пословник о раду Студентског парламента

Стратегија обезбеђења квалитета Академија Шумадија

Акциони план за спровођење СОК Академије Шумадија

Кодекс о академском интегритету

Прпграм рада за шк. 2020/2021. годину

Правилник о стицању и расподели сопствених прихода

Правилник о изменама и допунама Правилника о стицању и расподели сопствених прихода

Правилник о раду профитних центара

Правилник о канцеларијском и архивском пословању Академије

Правилник о организацији и систематизацији послова

Правилник о заштити података о личности

Одлука о распоређивању наставника и сарадника у катедре

Политика обeзбеђења квалитета

Правилник о финансијском управљању и контроли

Правилник о Студентском парламенту Академије Шумадија

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности студената

Правилник о буџетском рачуноводсву

Правилник о ближем уређивању поступака јавне набавке

Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности

Правилник о спречавању злостављања на раду

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања